Message on the occasion of Earth Day

Message from the Minister for Environment, Energy and Climate Change, Mr. Wallace Cosgrow on the occasion of Earth Day
Wednesday 22nd April 2020

Theme: “CLIMATE ACTION”

A lokazyon senkantyenm konmemorasyon Lazournen Plannet Later (Earth Day) Merkredi le 22 avril, avek tenm “Climate Action”, Minister Lanvironnman, Lenerzi ek Sanzman Klima i anvoy sa mesaz swivan:

Lazournen Plannet Later i en lazournen enportan ki tou pei dan lemonn i selebre. Sa lannen i fer 50 an depi ki lemonn pe obzerv sa lazournen, ki annan pour lobzektif sansibiliz dimoun pou pran plis swen avek tou bann resours natirel ki trouve dan nou lanvironnman an zeneral e lo plannet later. Anvi ki tenm sa lazournen pou sa lannen i “Climate Action” nou pe demann tou seselwa pou ranforsi nou bann zefor, pti ou gro, pou nou kapab fer en diferans avek bann aksyon senp e konkret ki ava ede dan nou konba kont sanzman klima.

Sesel ozordi I ganny rekonnet parmi bann pti leta zil e osi mondyalman konman en sanpyon lanvironman. Noun fer bokou pour proteksyon nou lanvironman e pour ede konbat sanzman klima. Tou resaman Sesel in formaliz proteksyon 30% son zonn ekonomik eksklisiv ki form parti bann zefor pour protez plis bann lespas maritim pou proteksyon bio diversite e redwir bann lefe sanzman klima. Nou aktiv dan bann foronm lo sanzman klima enternasyonalman e noun osi met anplas bann diferan polisi e stratezi lokalman dan sa domenn. Tou resaman Prezidan ti annonse ki nou pou double nou target lenerzi renouvlab par lannen 2030.

Sa I bann zefor nasyonal. Me dan sak lakour nou kapab ede par konserv lenerzi, plant plis pye dibwa, redwir la kantite salte e polisyon, fer plis resiklaz e bokou lezot keksoz ankor. I neseser ki nou revwar bokou bann pratik ki koz bokou destriksyon nou lanvironnman e plannet later.

Sa lannen nou pe komemor sa Lazournen Plannet Later dan en moman eksepsyonel, letan ki lemonn pe fer fas avek pandemik “COVID-19″, en lepidemi mondyal, ki pe kontinyen ravaz lemonn, e isi Sesel nou pann ganny eparnye. Tou pei i bezwen pran mezir apopriye e sifizan pou protez son popilasyon e osi popilasyon lemonn antye, pou kontinyen konbat sa lennmi envizib. “COVID-19” i menas irzan ki limanite pe sibir ozordi, me sanzman klima I reste pli gro menas pour limanite ki nou pou fer fas avek a lonterm.

Deza nou kapab konstate ki bokou pei atraver lemonn in bezwen pran bann mezir difisil me esansyel pou kapab fer fas avek sa pandemik. Bokou sa bann mezir in fer ki i annan mwens presyon lo nou lanvironnman e dan serten lenstans noun kapab antann bann bon nouvel an term nivo polisyon dan ler. Se avek sa menm viger ki nou bezwen kontinyen ranforsi nou bann aksyon pou lit kont sanzman klima.

Medya sosyal i reste enn bann fason pli efektiv pou mobiliz la mas. Se pour sa rezon ki a traver “digital media” pou annan en gran mobilizasyon “digital global” le 22 avril lo medya sosyal pou popilasyon a traver lemonn pran aksyon enportan en faver lanvironman plannet later ki a benefisye e protez la popilasyon.

Byento ler tou bann lekonomi lemon I ava rekonmanse, I ava en sans pou bann nasyon fer keksoz pli byen, pou enkli bann pei e kous popilasyon ki pli vilnerab dan zot plan sanzman klima afen ki lemonn ava annan en lavenir pli soutenab e pli rezilyan ki i ava kapab protez e sovgard nou popilasyon.

Koman en pei, nou determinen pou fer sir ki sa nouvo plan sanzaman kilma nasyonal ki nou pe finalize i pou pli anbisye e ki enkli klerman sekirite alimanter, sekirite delo, sekirite lenerzi e protez e sovgard lasante piblik.

Finalman, nou enplor la popilasyon seselwa ki dan lakour e nenport landwa ki ou ete, ou kapab fer en diferans, akoz ou pa tousel. Sa lespri travay ansanm i bezwen kontinyen.
Akoz ansanm nou pou kapab fer nou pti bout aksyon pou sov planet later.

Ki Bondye i kontinyen protez nou pep e nou pei.

Menu