Message to commemorate Earth Day 2020

Message from the Minister for  Environment, Energy and Climate Change, Mr. Wallace Cosgrow on the occasion of Earth Day on Wednesday 22nd April 2020

Theme: “CLIMATE ACTION”

A lokasyon 50 tyenm selebrasyon la “Zournen Planet Later” (Earth Day) ki tonm  merkredi le 22 avril, 2020, avek tenm “Climate Action” Minister Lanvironman, Lernerzi ek Sanzman Klima i anvoy sa mesaz swivan:

La “Zournen Planet Later”se en lazournen enportant  ki tou pei dan le monde i selebre. i fer  50 an depi le monde pe observ en tel lazournen, lozektif se pou sensibiliz dimounn pou pran plis swen avek tou bann resours natirel ki trouve dan nou lanvironnman en zeneral e lo planet later.  Lefet ki tenm sa la zournen i  “Climate Action” nou pe demann manm  piblik pou  ranforsi nou bann zefor, pti ou gro, pou nou kapab fer en diferans avek bann aksyon konkret e senp ki a va ede dan konbat sanzman klima,  par example  “switch off” lalimer ler pa neseser, konserv plis lenerzi, plant en pye fri dan sak lakour, redwi,resikle and reservi nou bann salte, ki a fer ki i annan mwens salte ki a va ganny depoze lo landfill, fer “shopping” de baz e de kalite e pas aste sa ki pa neseser, protez nou resous marin e pa degrad la kot. I neseser pou kit nou lanvironman prop e san polisyon , pou nou e nouvo generasyon a kapab respir sa ler fre e natirel, san maladi,  akoz se sa landwar kot plant, zannimo e nou imen i reste.

Sa lanen nou pe selebre sa lazournen “Planet Later” dan en moman eksepsyonel ansanm avek COVID-19, en lepidemi mondyal, ki pe kontinyen ravaz lemonn, e Sesel i pa en eksepsyon. Tou pei i bezwen pran mezir apopriye e sifizan pou protez son popilasyon e osi popilasyon lemonn antye, pou kontinyen fer fas avek sa lennmi envizib.

“COVID-19 i pli gro menas irzan ki limanite pe sibir ozordi, me nou pa pou kapab bliye ki sanzman klima i pli gro menas  ki limanite pe sibir e pou fer fas avek a lonterm.

Korona virus pe fors preski lemon entye pou “lockdown” e fer sitwayen kit nou zistans, me i pa pou kapab fors nou pou aret fer tande nou lawva lo sanzman klima, se pourqwa a traver “digital media” pou annan en gran mobilizasyon digital global  le 22 avril lo medya sosyal pou popilasyon a traver lemonn pran aksyon enportan en faver lanvironman planet later ki a benefis e protez la popilasyon.

Byento ler lekonomi ya rekonmanse, sa ya va en sans pou bann nasyon fer keksoz pli byen, pou enkli bann pei e kous popilasyon ki pli vilnerab dan zot plan sanzman klima. Sa en bon sans pou Nasyon Uni revwar lekonomi sak pei e met li lo en semen ki pli prop, pli soutenab, an bonn sante, sen e sof,   e pli rezilyan ki  ya va kapab protez e sovgard nou popilasyon.

Koman en pei, nou determinen pou fer sir  ki sa nouvo plan sanzaman kilma nasyonal ki nou pe finalize i pou pli ambisye e ki enkli klerman sekirite alimanter, sekirite delo, sekirite lenerzi e  protez e sovgard lasante piblik.

Finalman, nou implor la popilasyon seselwa ki dan lakour e  nenport landwa  ki ou ete,  ou kapab fer en diferans, akoz ou pa tou sel. Sa lespri travay ansanm i bezwen kontinyen.

Akoz ansanm nou pu kapab fer nou pti bout aksyon pou sov planet later.

Ki Bondye i kontinyen protez nou pei e nou pep.

Menu